Michael James

Olga Prins Lukowski is een voorbeeld van de enthousiaste amateur bij wie interesse en nieuwsgierigheid de weg bereidde voor een gedreven ambitie om daardoor te komen tot het niveau van de serieuze beroepsartiest. Wat begon als een aarzelend onderzoek naar haar creatieve vaardigheden werd voor Olga een uitdagende maar voldoening gevende verbinding met kunst en kunst maken, doormiddel van het medium quilt. Dit medium, ontwikkeld uit en nog steeds verbonden met de traditie, biedt desondanks de gemotiveerde en vindingrijke maker een middel tot een originele manier van expressie en vernieuwing. De enige voorwaarde hiertoe is de bereidheid om onvermoeibaar te werken en eigiek met zelf ontwikkeling bezig te zijn. Olga’s werk toont die mogelijkheden indien deze formule geconcentreerd en doelgericht word toegepast.

Gedurende de laatste 20 jaar heb ik in talrijke workshops, zowel in Europa als in de U.S.A., met Olga gewerkt en ben ik getuige geweest van haar analytische en kritische benaderen van haar werk. Haar betrokkenheid met het onderwerp is altijd duidelijk.  Zij wil begrijpen waarom een visueel fenomeen werkt op de manier zoals het werkt, en zij wil dit toepassen in haar werk. Zij is niet tevreden met het benadrukken van de kracht in haar werk, al hoewel ze trots is op wat ze ermee bereik. Zij wil ook de zwakke punten vaststellen om te begrijpen hoe zij kunnen worden verbeterd. Zo komt zij steeds naar een volgend niveau. Deze kritische geeft is belangrijk en onmisbaar. De zeldzaamheid van deze eigenschap bij vele kunstenaars is één van de redenen waarom veel werken geen effect op de toeschouwer hebben en zij iets uitdrukken wat reeds eerder met meer verbeeldingskracht en finesse is getoond.

Olga’s toewijding aan haar eigen werk, de discipline en strikte toepassing ervan, zijn dezelfde eigenschappen die zij inbracht als medeoprichter van de Europese Art Quilt Foundation en bij het organiseren van een serie EQA tentoonstellingen. Zij ziet deze tentoonstellingen als een forum, waarbinnen de esthetische waarden, zoals deze gelden voor niet-traditionele quiltmakers in Europa, kunnen worden beoordeeld en geëvalueerd. Deze tentoonstellingen worden gehouden in publieke gelegenheden waar deze kennis van de experimentele dimensie van patchwork gedeeld kan worden met een verscheidenheid aan toeschouwers. De toenemende waardering voor deze tentoonstellingen en de mogelijkheid om deze op vele plaatsen te kunnen bezoeken zijn het bewijs van de tijdloosheid van Olga’s opvatting en deskundigheid waarmee het wordt toegediend.

Uiteindelijk moet voor iedere artiest zijn werk de hoofdzaak zijn, het moet de aandacht trekken of het verdwijnt uit zicht. De quilts getoond op deze website laten Olga’s artistieke ontwikkeling zien in de laatste 20 jaar. In de eerste plaats op het gebied van quilts doch niet uitsluitend. Het is zowel een ontwikkeling qua kleur en ontwerp (met verschillende technieken die de experimenten ondersteunen) als een ontwikkeling van ideeën. Het toont aan hoe zowel vakkundigheid als vastberadenheid iemands artistieke reis kunnen ondersteunen en kunnen leiden tot een indrukwekkende presentatie.

Michael James

Professor and Char,
Department of Textiles, Clothing & Design
College of Education and Human Sciences
University of Nebraska – Lincoln

Olga Prins Lukowski epitomizes the enthusiastic amateur whose original interest an curiosity give way to passion and eventually to an ambition that carries her to the ranks of the serious professional. What began as a tentative investigation of her creative abilities became for Olga a challenging yet fully satisfying engagement with art and art-making, through the intermediary of the quilt. This medium, developing out of and still heavily connected to tradition, nevertheless affords for the motivated and inventive maker a vehicle for original artistic expression and innovation. The only requirement is a willingness to commit oneself tirelessly to the work and vigorously to the process of self-education. Olga Prins Lukowski’s output represents the possibilities when this formula is applied with concentration and focus.

Over the last 20 years I have worked with Olga in numerous workshop situations both in Europe and in the US and have witnessed her analytical and critical approach at work numerous times. Her seriousness of purpose is always evident. She wants to understand why a visual phenomenon works in the way that it does, and she wants to integrate it so that she can put it to her own uses. She isn’t content to have the strengths in her work pointed out, although she takes enormous pride in the achievement they make possible. She seeks to identify the weaknesses as well, and to understand how she might resolve them and then move from that point to the next level. The critical spirit is more than important; it’s indispensable. Its rarity is one of the reasons why too many makers’ works fail to have any impact on the viewer or to say anything that hasn’t already been said with more imagination and finesse.

Olga’s commitment to her own work, and the discipline and rigor that she has brought to it, are the same qualities that she’s brought to her efforts in co-founding the European Art Quilt Foundation and managing the series of European Art Quilt exhibitions, four to date. She envisioned these exhibitions as forums within which the aesthetic values held by non traditional makers in Europe could be examined, evaluated and the featured in public venues where knowledge of the experimental dimensions of the patchwork quilt would be shared with a diverse audience of admirers. The exhibition series’ growing recognition and its widespread visibility and enthusiastic reception are evidence of the timeliness of Olga’s concept and the professionalism with which it administered.

Ultimately, for any artist it’s the work that must take the spotlight, and that must take on its own life or disappear from view. The quilts illustrated on this website represent the trajectory of Olga Prins Lukowski’s artistic development over 20 years, primarily but not exclusively in the domain of the pieced quilt. It’s both a formal evolution (issues of color and composition abound, with different technical strategies supporting these experiments), and a conceptual one. It demonstrates how both skill and determination can scaffold one individual’s artistic journey and lead to an impressive accomplishment.

Michael James

Professor and Char,
Department of Textiles, Clothing & Design
College of Education and Human Sciences
University of Nebraska – Lincoln